Törölközőszárító felszerelési és használati utasítás

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen ÁSZF tartalmazza a torolkozo-szarito.hu (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

A WEBÁRUHÁZ CÍME: URL : http://torolkozo-szarito.hu/

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:
Cégnév: InfraSun Kft

Székhely címe: 8200 Veszprém, Haszkovó u. 14A 8Emelet 52 lakás

Cégjegyzékszám: 19-09-514985

Nyilvántartást vezető cégbíróság: Veszprém Megyei Bíróság mint Cégbíróság

fogyasztási cikk (a továbbiakban) : Törölközőszárító

Adószám: 23818293-2-19

Bankszámlaszám : OTP 11748083-20024956

Ügyfélszolgálat adatai: InfraSun Kft

Cím: 8200 Veszprém, Kistó u. 25/B

Telefon: 06 70/391-6388

E-mail: info@torolkozo-szarito.hu

Nyitva tartása: hétfő-péntek: a 06 70/391-6388- as számon, előre egyeztetett időpontban

AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELFOGADÁSA

 1. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.
  2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat, és nem küldhet megrendelést sem.

A MEGRENDELÉS LÉPÉSEI:
1. Törölközőszárító kiválasztása
2. A kosár használata
3. A megrendelés összeállítása
4. Számlázási adatok megadása /regisztráció
5. A megrendelés elküldése
6. A megrendelés visszaigazolása

AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE:
1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)
2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

A TERMÉK, TÖRÖLKÖZÖSZÁRÍTÓ RADIÁTOR LÉNYEGES TULAJDONSÁGAI
A termék, törölközőszárító radiátor lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

ÁRAK
A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak.
KISZÁLLÍTÁS, SZEMÉLYES ÁTVÉTEL.

 1. A termékek, törölközőszárító radiátor kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett időpontban végzi.
  2. A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
  3. A szállítás szolgáltatási díja megjelenik a számlában.
  4. Törölközőszárító radiátor személyes átvétele csak a veszprémi telephelyen lehetséges.

LEHETSÉGES FIZETÉSI MÓDOK
1. Személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg (utánvétel)
2. Banki átutalás (előre utalás)

ELÁLLÁSI JOG
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: InfraSun Kft  8200 Veszprém, Haszkovó u. 14A 8/52. vagy info@torolkozo-szarito.hu
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
AZ ELÁLLÁS/FELMONDÁS JOGHATÁSAI
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 30 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek a miatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.
A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő akkor minősül betartottnak ha a termék 14 napon belül ténylegesen megérkezik cégünkhöz.
A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.
Ön felelősségre vonható a termékben keletkezett értékcsökkenésért, ha az, nem eredeti, kifogástalan műszaki és esztétikai állapotában kerül vissza cégünkhöz. A vásárláskor történő átvétel utáni törés estén, a termék teljes amortizációja miatt, cégünk visszafizetést NEM vállal. A visszaküldés során történő törés esetén, a termék teljes amortizációja miatt cégünk visszafizetést nem vállal.

ELÁLLÁSI NYILATKOZATMINTA
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: InfraSun Kft  8200 Veszprém, Haszkovó u. 14A 8emelet52
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:*
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:**
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt:
*Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése
**A megfelelő jelölendő

 

A KELLÉKSZAVATOSSÁGRÓL, A TERMÉKSZAVATOSSÁGRÓL ÉS A JÓTÁLLÁSRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

 

 1. KELLÉKSZAVATOSSÁG

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön az InfraSun Kft hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő 5 év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a InfraSun Kft nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 1. TERMÉKSZAVATOSSÁG

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított kettő éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 1. JÓTÁLLÁS

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Hibás teljesítés esetén szerződés/ 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a InfraSun Kft jótállásra köteles.
Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
Termékcsere 1 éven belül, javítás 2 éven belül
Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

JÓTÁLLÁSI VAGY SZAVATOSSÁGI IGÉNY BEJELENTÉSÉNEK MÓDJA

 

 1. SZEMÉLYES BEJELENTÉS

A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónál (InfraSun Kft  8200 Veszprém, Haszkovó u. 14A 8/52). Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:
– a vásárló nevét, címét,
– a termék megnevezését, vételárát,
– a vásárlás időpontját,
– a hiba bejelentésének időpontját, – a hiba leírását,
– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
– a kifogás rendezésének módját.
Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti.
A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja.

 

 1. ÍRÁSBAN TÖRTÉNŐ BEJELENTÉS

A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (Szolgáltató címe) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (Szolgáltató email címe ).
Ekkor a levélnek tartalmaznia kell: – a vásárló nevét, címét,
– a termék megnevezését, vételárát,
– a vásárlás időpontját,
– a hiba bejelentésének időpontját,
– a hiba leírását,
– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

Törölközőszárító használata

Termék adatok

Megnevezés

InfraSun Törölközőszárító

Típus

IS200T

Működtető feszültség

230V    IPX4

50hz

Teljesítmény

200W

Súly

15 kg

csomagolás

5 rétegű karton doboz

 

A doboz tartalma

1db

InfraSun Törölközőszárító

1db

Sablon a felszereléshez

8db

Ezüst színű, d fejű csavar

8db

Műanyag tipli

1db

Digitális időkapcsoló–Opcionális

1db

Felsz. útmutató, haszn. útmutató, garancia jegy, számla

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Műszaki segítségnyújtás

cégnév

InfraSun Kft

telephely

8200 Veszprém, Hérics u.10F

telefon

+36 70/391-6388

e-mail

info@villamos-futes.hu

 

 

 

 

 

TILOS  a fűtőkészüléket közvetlenül csatlakozóaljzat alatt elhelyezni !

A  fűtőkészülék csak vízzel mosott ruhák szárítására használható !

Ha a hálózati csatlakozóvezeték megsérül, akkor a veszélyek kiküszöbölése céljából a cserét csak a gyártóval, szervizével vagy más, hasonlóan szakképzett személlyel szabad elvégeztetni!

„Ezt a készüléket gyermekek 8 éves kortól használhatják, azonban az olyan személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból adódó veszélyeket.

Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. FIGYELEM: Annak érdekében, hogy a kisgyerekek számára jelentő kockázatokat elkerüljük, ezt a készüléket úgy kell felszerelni, hogy a legalacsonyabb fűtött rész, legalább 600 mm-rel a padló felett legyen! A készülék tisztítását gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik 8 éves kortól.

FIGYELMEZTETÉS:

–     Ez a fűtőkészülék nagyon forróvá válhat, ezért tartsd távol a 3 évesnél fiatalabb gyermekeket.

–     Ez a fűtőkészülék nem rendelkezik olyan eszközzel, amely szabályozza a helyiség hőmérsékletét. Ne   használja ezt a fűtőkészüléket olyan kis helyiségben, ahol olyan személyek tartózkodnak, akik a helységet saját maguk nem tudják elhagyni, kivéve, ha állandó felügyelet alatt állnak. „

1: Miután felszerelte a törölközőszárítót és a lakás villamos hálózatához csatlakoztatta a dugvilla segítségével, azonnal használhatja is. 2: Ha szabályozni, időzíteni szeretné a törölközőszárító működését,  használhat digitális időkapcsolót, amit ha eddig nem vásárolt meg tőlünk, kérjük, hívja cégünk szakemberét a fenti telefonszámon vagy írjon nekünk e-mailt. 3:Használat közben, kérjük ügyeljen arra hogy a krómozott tartókat erőhatásnak, ütésnek ne tegye ki. 4: A krómozott tartókat kapaszkodónak használni szigorúan tilos! 5: A termék fűtőfelülete edzett üvegből készült, ütésre, éles, hegyes fém tárgy behatására, pókháló szerűen eltörik.  6: A törölközőszárító folyamatos használata nem javasolt, napi átlag 3– max 14 óra fűtési idő ajánlott. 7: Az edzett üveg felület, üzem közbeni hőmérséklete:  40-80 °C között ingadozhat. 8: Tisztítás: a szárító dugvillás vezetékét húzza ki a konnektorból majd enyhén nedves, utána száraz ruhával törölje tisztára a fűtő üveg felületet és a krómozott tartókat.  Addig ne üzemeltesse, amíg bármilyen nedvességet, vízfolyást, vízcseppeket talál a törölközőszárítón. 9.: Vízben,zuhanyzóban,fürdőkádban tartózkodva a készüléket tilos érinteni, ezen eshetőségeket a felszerelési útmutatóban leírtak világosan kizárják:  A törölközőszárító készüléket úgy kell felszerelni, hogy a kádból ne lehessen elérni! Felszereléskor a szakembernek az idevonatkozó szabványokat és a zónabesorolásra vonatkozó előírásokat be kell tartania!      

Törékeny !!!Tartsa szárazon !!!Sérülés esetén áramütés veszély  !!!

FIGYELEM! A terméket szétszedni veszélyes és szigorúan TILOS!

A termék szétszerelésével, szilikon tömítés sérülésével, áramütés veszélye áll fenn!

Kérjük, ha bármi rendellenességet vagy sérülést tapasztal, áramtalanítsa a törölközőszárítót és keressen minket a fenti elérhetőségeinken.

Használati útmutató letöltése

Törölközőszárító Felszerelési Útmutató

A doboz tartalma

1db

InfraSun Törölközőszárító

1db

Sablon a felszereléshez

8db

Ezüst színű, d fejű csavar

8db

Műanyag tipli

1db

Digitális időkapcsoló –OPCIONÁLIS

1db

Felszerelési útmutató, használati útmutató, garancia jegy, számla

FELSZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Termék adatok

Megnevezés

InfraSun Törölközőszárító

Típus

IS 200 T

Működtető feszültség

230V IP X4

50hz

Teljesítmény

200W

Súly

15 kg

csomagolás

5 rétegű karton doboz

 

Műszaki segítségnyújtás

cégnév

InfraSun Kft

telephely

8200 Veszprém, Hérics u.10F

telefon

+36 70/391-6388

e-mail

info@villamos-futes.hu

 

 

A felszerelés lépései:

1: Fektesse a dobozt az oldalára és vágja el mindkét végén a ragasztó szalagot a nikecell végzáróknál.

2: A nikecell végzárókat hagyja a helyén, majd óvatosan állítsa fel a dobozt úgy, hogy a ↑ jelzés felül legyen.

3: Vegye ki a felső nikecell végzárót.

4: Húzza fel az egész kartondoboz palástot és vegye le a termékről, ami az alsó nikecell zárón áll. Hagyja itt addig, amíg a 4db saválló tartót fel nem fúrta.

5: Bontsa ki a tartóelemeket, csavarokat, tipliket.               6.: A törölközőszárító készüléket úgy kell felszerelni, hogy a kádból, zuhanyzóból ne lehessen elérni! Felszereléskor a szakembernek az idevonatkozó szabványokat és a zónabesorolásra vonatkozó előírásokat be kell tartania!

6: Jelölje fel a tartóelemek furatainak helyét, a dobozban lévő sablon segítségével: a sablont fogja oda, ahol a törölközőszárítót el akarja helyezni, igyekezzen a törölközőszárítót fröcsögő víztől minél távolabb elhelyezni, a kád felett történő elhelyezés nem javasolt. Majd vízmértékkel ellenőrizze az egyenességet. Ezután alkoholos filctollal jelölje át a furatok helyét.

7: Fúrja ki a csempét 8-as fúrószárral, helyezze a furatokba a 8db tiplit, majd a csavarok segítségével rögzítse a saválló tartókat a csempe-fal felülethez.

8: Emelje ki az alsó nikecell tartóból a törölközőszárítót, majd a hátsó részén lévő csavarokkal, akassza a tartók kivágott részeibe.

9: Tekerje ki a dugvillás vezetéket és csatlakoztassa a konnektorba.( ha vásárolt programozható időkapcsolót, akkor  először azt csatlakoztassa a konnektorba, majd abba csatlakoztassa a törölközőszárító vezetékét

FIGYELEM!!!A terméket szétszedni veszélyes és szigorúan TILOS! A felszerelést szakember végezze!!!

A termék szétszerelésével, sérülésével, szilikon tömítés sérülésével, áramütés veszélye áll fenn!

Kérjük ha bármi rendellenességet vagy sérülést tapasztal, keressen minket a fenti elérhetőségeinken.

Felszerelési útmutató letöltése

Méretek

Vásárolok